Klíčová aktivita 3

Rozvoj a inovace vzdělávání v odborném cizím jazyce v souladu s požadavky trhu práce a internacionalizace studia prostřednictvím vytvoření metodiky kolaborativního učení a jejího pilotního ověření v oblasti přírodovědných oborů.


Kontaktní osoby:

Hana Němcová koordinátorka klíčové aktivity 549 49 1443 nemcova@rect.muni.cz
Lenka Pavlíková asistentka koordinátora 549 49 5455 l.pavlikova@rect.muni.cz

Souhrnný popis aktivity:

Cílem aktivity je vytvoření metodiky pro využití metody kolaborativního učení ve výuce na vysokých školách v ČR a její pilotní ověření prostřednictvím realizace konkrétních kurzů v anglickém jazyce pro přírodovědné obory.

Metoda kolaborativního učení simuluje na příkladu studijního úkolu procesy v rámci pracovních týmů (komunikace a kooperace při řešení konkrétních odborných problémů) a její využití v rámci studia přispívá k větší uplatnitelnosti studentů terciárního vzdělávání na trhu práce.

Cílovou skupinou aktivity jsou vyučující odborného a akademického jazyka a studenti VŠ v rámci oborů potenciálně využívajících tuto metodu. Pracovníci partnerů se účastní na metodických školeních a konferencích k využívání metody ve výuce, na základě kurzů realizovaných na MU získávají dobrou praxi.

Pro vytvoření ucelené metodiky kolaborativního učení budou definovány potřebné dovednosti z oblasti jazykové, odborné i obecně komunikační, s využitím nástrojů ICT, včetně jazykových korpusů (British National Corpus) a specifických prezentačních dovedností v cizím jazyce. Nadefinované oblasti vyhodnotí externí evaluátoři z praxe z hlediska jejich významu pro trh práce. Kvalitu metodického zpracování zaručí na základě předem definovaných kritérií manažer kvality.

Pro optimální postup vytváření a implementace metodiky budou realizovány kroky v těchto ucelených oblastech:

– tvorba metodických materiálů a vytvoření modelového kurzu s využitím kolaborativního učení v oblasti přírodních věd napříč fakultami Masarykovy univerzity

– metodická školení vyučujících VŠ v ČR využívající zahraniční know-how

Kurzy KA3