Klíčová aktivita 2

Inovace konkrétních kurzů vzdělávání v akademickém a odborném cizím jazyce reflektující požadavky praxe a nároky znalostní ekonomiky pro větší uplatnitelnost absolventů na trhu práce.


Kontaktní osoby:

Hana Reichová koordinátorka klíčové aktivity 549 49 6816 reichova@rect.muni.cz
Lenka Pavlíková asistentka koordinátora 549 49 5455 l.pavlikova@rect.muni.cz

Souhrnný popis aktivity:

Předmětem aktivity je příprava a realizace inovací existujících kurzů odborného a akademického cizího jazyka v rámci studijních programů partnersky spolupracujících vysokých škol v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a trhu práce. Pro zajištění systémového dopadu bude v rámci této aktivity velmi důležitá výměna dobré praxe a další vzdělávání inovátorů kurzů v rámci společných workshopů, stejně jako zapojení externích evaluátorů – expertů z praxe (HR výrobní firmy, assessment centra, nadnárodní společnosti a finanční instituce), kteří se zaměří na soulad realizovaných inovací s potřebami trhu práce a využitelnost výstupů z inovovaných kurzů v praxi.

Cílovou skupinou jsou studenti odborného a akademického cizího jazyka v níže popsaných akreditovaných kurzech všech tří zapojených vysokých škol.

Příprava i realizace inovací bude probíhat v týmech (dle oboru a jazyka inovovaného kurzu) na jednotlivých pracovištích Masarykovy univerzity v Brně, Technické univerzity v Liberci a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Tyto týmy však nebudou pracovat zcela izolovaně – budou dle jazyků, oborů nebo využívaných výukových metod sdílet své zkušenosti (včetně informací a kontaktů ze zahraničních konferencí a stáží), řešit metodické, organizační a technické otázky inovací a poskytovat si vzájemně konzultace a zpětnou vazbu. V případě potřeby budou využívat odborné konzultanty včetně zahraničních. Celkově vysokou kvalitativní úroveň inovací zajistí externí evaluátoři z praxe a také hodnocení ze strany manažera kvality na základě předem definované sady kvalitativních kritérií.

V rámci analýzy potřeb byly jednotlivými partnery identifikovány kurzy odborného a akademického jazykového vzdělávání, jejichž inovacemi lze dosáhnout větší uplatnitelnosti absolventů v podmínkách globalizované ekonomiky. Byla určena míra potřebné inovace a rozhodnuto o potřebnosti a rozsahu pilotního ověření. Na základě této analytické úvahy byla stanovena časová a kapacitní náročnost jednotlivých inovací, které proběhnou ve fázích:

– příprava inovovaných kurzů

– pilotáž a evaluace inovovaných kurzů

– finalizace a archivace inovovaných kurzů

Meziuniverzitní a mezioborová spolupráce bude posilována výměnami dobré praxe napříč inovujícími týmy a odbornou konferencí k inovacím kurzů jazykového vzdělávání. Inovujícím lektorům bude umožněno zvyšování jejich odborných kompetencí prostřednictvím školení se zahraničními lektory a českými odborníky a účastí na zahraničních konferencích.

Semináře KA2