Klíčová aktivita 1

Vytvoření nástrojů pro rozvoj metodiky výuky odborného a akademického cizího jazyka na vysokých školách v ČR a zvyšování kompetencí vyučujících i metodiků jako nezbytný předpoklad internacionalizace studia a posílení potenciálu pro mezinárodní mobilitu studentů, absolventů a akademických pracovníků.

Kontaktní osoby:

Hana Katrňáková koordinátorka klíčové aktivity 549 49 4184 katrnak@rect.muni.cz
Lenka Pavlíková asistentka koordinátorky 549 49 5455 l.pavlikova@rect.muni.cz
Magda Nezvalová asistentka koordinátorky 549 49 5518 magda.nezvalova@mail.muni.cz
Matěj Mlejnek asistent koordinátorky mlejnek@mail.muni.cz

Souhrnný popis aktivity:

V rámci aktivity 1 bude vytvořen systém nástrojů pro rozvoj metodiky výuky odborného a akademického cizího jazyka v terciární sféře v celé ČR. Součástí tohoto systému je zpracování metodických podkladů, příprava prezenčních a on-line metodických školení pro vyučující cizích jazyků nefilologických oborů na VŠ, prezenční i on-line školení vyučujících a speciální výcvik metodiků/školitelů, získávání dobré praxe a poznávání nejnovějších trendů v oboru prostřednictvím účasti na mezinárodních oborových konferencích a workshopech a jejich přenos do ČR v rámci odborné konference.

Příprava i realizace bude probíhat ve spolupráci meziuniverzitní (Masarykova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové) a mezisektorové (univerzity, asociace sdružující jazyková centra zabývající se odborným a akademickým cizím jazykem CASAJC, experti z praxe – HR výrobní firmy, finanční instituce, assessment centra a nadnárodní společnosti).

Odborníci z praxe budou hodnotit, zda využívání navržených metod a školení směřují k větší uplatnitelnosti osvojovaných dovedností v praxi. Činnost těchto externích evaluátorů a celkovou úroveň produkovaných výstupů bude koordinovat manažer kvality na základě předem definované sady kvalitativních kritérií. V části metodické a části výukové dojde k výraznému zapojení zahraničních expertů.

Cílovou skupinou jsou vyučující odborného a akademického cizího jazyka z celé ČR. Zapojí se pracovníci partnerů projektu a další cílová skupina bude získávána cíleným oslovováním jazykových center, kateder a ústavů zaměřených na výuku odborného a akademického jazyka a také prostřednictvím asociace CASAJC a jeho informátorů na pracovištích vysokých škol.

Systém nástrojů pro rozvoj metodiky výuky v sobě zahrnuje:

– vytvoření metodických materiálů, realizaci metodických školení s využitím zahraničních lektorů, proškolení českých metodiků/  školitelů a vytvoření on-line vzdělávacích kurzů

– vzdělávání a rozvoj kompetencí metodiků prostřednictvím zahraničních odborných vzdělávacích akcí

– realizaci odborné konference k metodice výuky cizího jazyka na VŠ.

 

Semináře KA1

 

Materiály k seminářům