Centrum jazykového vzdělávání MU

Basic CMYKCentrum jazykového vzdělávání (CJV) Masarykovy univerzity (MU) je celouniverzitním pracovištěm zajišťujícím jazykové vzdělávání všech jejích studentů s výjimkou filologických oborů. Pod vedení CJV spadá celkem osm oddělení, která realizují jazykovou výuku a testování v rámci jednotlivých fakult univerzity. Pracoviště vzniklo v roce 1971 sloučením jazykových kateder lékařské, přírodovědecké a právnické fakulty tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a postupně přibíralo další fakulty až do současné podoby, která pokrývá kompletně všechny fakulty Masarykovy univerzity.

CJV zajišťuje výuku odborného a akademického cizího jazyka v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině, a to ve všech stupních a formách studia (tzn. bakalářské, magisterské a doktorské studium ve formě prezenční i kombinované).  Navíc CJV poskytuje pro studenty filozofické, lékařské a právnické fakulty kurzy odborné terminologie v latinském jazyce.

Vedle samotné výuky a testování jazykových schopností a dovedností studentů jednotlivých fakult Masarykovy univerzity se CJV intenzivně věnuje rozvíjení vlastní vzdělávací metodiky a inovaci jazykového vzdělávání v nejširším slova smyslu. Proto se CJV od počátku 90. let podílelo na četných výzkumných a inovačních projektech, přičemž mnohé z nich i samostatně realizovalo. Spolupracuje s řadou partnerů v ČR i v zahraničí a zapojuje se do mezinárodních sítí spolupráce v oblasti jazykového vzdělávání. Centrum jazykového vzdělávání se také snaží sledovat, vyvíjet a zapojovat nejnovější vzdělávací metody, trendy a nástroje do své vlastní výuky.

Specifický typ výuky představují například tzv. „real-time konference“, přenášené ze speciální technikou vybavené učebny CJV prostřednictvím videokonferenčního spojení. Výuka je tak spojena s kurzem probíhajícím paralelně na partnerské zahraniční univerzitě. Studenti mají možnost autentické diskuze a prezentace odborných témat v anglickém jazyce. Jinou technologickou novinkou je využívání tzv. flip-kamer v hodinách k analýze jazykových a prezentačních problémů jednotlivých studentů. Nově vyvíjený on-line nástroj, sloužící k tzv. Peer-review, má pro změnu naučit studenty vzájemně číst a hodnotit textové cizojazyčné výstupy a zdokonalovat se tak ve vlastních dovednostech v oblasti psaní odborných textů.

Vedle zajištění výuky cizích jazyků organizuje CJV také intenzivní kurzy češtiny pro zahraniční studenty studující v ČR v programu ERASMUS. Zahraničním studentům Lékařské fakulty MU jsou nabízeny kurzy odborné české terminologie.

Sídlo CJV MU

Sídlo CJV MU

Za účelem zkvalitnění výuky jazyků CJV úzce spolupracuje s mnohými organizacemi. Na domácí půdě je spolupráce s dalšími univerzitními jazykovými pracovišti zajištěna aktivní účastí Centra v České a slovenské asociace jazykových center na vysokých školách (CASAJC). Projekt Q-ram (Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání), do nějž bylo CJV také zapojeno, má za cíl standardizaci vzdělávání na VŠ. Z nejvýznamnějších zahraničních sítí se CJV intenzivně podílí na aktivitách Sdružení evropských jazykových center (CercleS). Spolupráce s konkrétními zahraničními univerzitními pracovišti probíhá díky dlouho budovanému systému partnerství, například s britskými Aberstwyth University a University of Birmingham, finskou Helsingfors Universitet, nizozemskou Rijksuniversiteit Groningen, tureckou Hacettepe Üniversitesi, španělskými Universidad de Granada a Universidade de Santiago de Compostela nebo s Université Libre de Bruxelles.

V neposlední řadě je nutno zmínit realizaci vlastních grantových projektů zaměřených na inovaci a rozvoj jazykového vzdělávání, mezi které patří například nedávno ukončený tříletý OPVK projekt COMPACT – Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě. Zatím největším grantovým projektem je v roce 2012 započatý projekt IMPACT – Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR, který na předchozí projekt volně navazuje, ale jeho ambice na zlepšení úrovně jazykového vzdělávání překračují hranice své domácí instituce a míří do prostředí vysokoškolského jazykového vzdělávání v rámci celé republiky.